Ordensregler

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun finde sted indenfor normal arbejdstid.

Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

Vandkander tilhørende kirkegården, som benyttes af gravstedsbrugerne, skal efter endt anvendelse straks sættes tilbage på deres plads.

Kirkegårdens hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

Færdsel udenfor kirkegårdens gange er ikke tilladt.

Cykling på kirkegården er kun tilladt på hovedallèen.

Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. Der må ikke anvendes plastik eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.

Det er ikke tilladt at medtage hunde, med mindre de føres i snor. Hundenes efterladenskaber skal straks fjernes.

Alt affald fra gravsteder skal anbringes i de dertil bestemte affaldskasser.

Det er ikke tilladt at henlægge foder til katte og fugle.

Mindre børn må ikke færdes på kirkegården uden tilsyn af voksne.

Al leg på kirkegården er forbudt.

Stk. 2. Al afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster og planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og måske tillige strafansvar.

Stk. 3. Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.